Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

gói src.device-manager.python

Tóm lược

Mô-đun phụ

src.device-manager.python.WeaveCoreBluetoothMgr
src.device-manager.python.WeaveBleBase
src.device-manager.python.WeaveBleUtility
src.device-manager.python.WeaveBluezMgr
src.device-manager.python.WeaveDeviceMgr

Giao diện quản lý thiết bị dệt

src.device-manager.python.weave-device-mgr