با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ورهوف

خلاصه

توابع استاتیک عمومی

DihedralInvert (int val, int n)
int
DihedralMultiply (int x, int y, int n)
int
Permute (int val, uint8_t *permTable, int permTableLen, int iterCount)
int

توابع استاتیک عمومی

DihedralInvert

int DihedralInvert(
  int val,
  int n
)

Dihedral Multiply

int DihedralMultiply(
  int x,
  int y,
  int n
)

جایگشت

int Permute(
  int val,
  uint8_t *permTable,
  int permTableLen,
  int iterCount
)