با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

NLServiceInfo

خلاصه

وراثت

از: NSObject به ارث می برد

خواص

accountId
NSString *
pairingInitData
NSString *
pairingToken
NSString *
serviceConfig
NSString *
serviceId
NLServiceID

توابع عمومی

decodeServiceConfig ()
virtual NSData *
initWithServiceId:accountId:serviceConfig:pairingToken:pairingInitData: (NLServiceID serviceId, NSString *accountId, NSString *serviceConfig, NSString *pairingToken, NSString *pairingInitData)
virtual id
initWithServiceId:serviceConfig: (NLServiceID serviceId, NSString *serviceConfig)
virtual id

خواص

شناسه حساب

NSString * accountId

pairingInitData

NSString * pairingInitData

pairingToken

NSString * pairingToken

serviceConfig

NSString * serviceConfig

شناسه سرویس

NLServiceID serviceId

توابع عمومی

decodeServiceConfig

virtual NSData * decodeServiceConfig()

initWithServiceId:accountId:serviceConfig:pairingToken:pairingInitData:

virtual id initWithServiceId:accountId:serviceConfig:pairingToken:pairingInitData:(
  NLServiceID serviceId,
  NSString *accountId,
  NSString *serviceConfig,
  NSString *pairingToken,
  NSString *pairingInitData
)

initWithServiceId:serviceConfig:

virtual id initWithServiceId:serviceConfig:(
  NLServiceID serviceId,
  NSString *serviceConfig
)