Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

לארוג מסמכים

מפרט טכני, מצגות וניירות לבן לפרוטוקולים של Weave ופונקציונליות קשורה.

מסמך תיאור
אדריכלות מארג סקירה ברמה גבוהה של ארכיטקטורת Weave.

ניירות לבנים

מסמך תיאור
מארג TLV מתאר את המוטיבציה, הרציונל והניתוח התחרותי שנכנסו ליצירה והגדרה של פורמט ייצוג הנתונים של Nest Weave: Tag Length Value (TLV). בניתוח התחרותי נערכות השוואות מול ייצוגים אלטרנטיביים כמו JSON, מאגרי פרוטוקולים של Google, ASN.1, EXI, Apache Thrift ו- CBOR לאורך מספר קריטריונים להערכה.

מפרטים

מסמך תיאור
שימוש ב- CDDL למודל Weave TLV Structured Data מתאר תרגום קנוני לכל המסמכים המקודדים בפורמט Weave TLV אל ומתוך קידודם המקביל כמסמכים בייצוג אובייקט בינארי תמציתי (CBOR).
פרוטוקול WDM הבא מתאר את הפרוטוקול ואת פורמט ההודעה עבור פרופיל ניהול הנתונים Weave.
מארג מפתחות יישומים מתאר מפתחות יישום Weave, מנגנון להפקת, הפצת וניהול מפתחות סימטריים משותפים ברשת Weave.
יכולות לארוג יכולות מקור הסוללה ותכונת מקור הסוללה מציג את המפרט לתכונה משותפת נגזרת של Weave המכללת כיצד כל משאב מכשיר Weave מציג מידע על מקור הסוללה המשותף לכל מכשיר כזה.
טווה התנהגות מקומית וניתוב ניתוב מתאר את ההתנהגות הצפויה של מכשיר Weave ביחס לאופן שבו הוא מגדיר את ממשקי הרשת ומידע ניתוב הרשת במצבים שונים.
טווה תעודות דיגיטליות מתאר את הפורמט ואת הסמנטיקה התפעולית של מבנה נתוני האישור הדיגיטלי Weave.
שזור מזהי הודעות מתאר את הפורמט והשימוש במזהי Weave Message.
שכבה של שכבת הודעות מתאר את הפורמט ואת הסמנטיקה המבצעית של הודעות שהוחלפו בשכבת המסרים Weave.
מארג קודי זיווג מתאר את הפורמט והשימוש בקודי התאמה בזיווג Weave.
פורמט קוד QR מתאר את הפורמט והשימוש בקודי QR בזיווג Weave.
פורמט פורמט TLV מתאר את הפורמט Weave TLV (Tag-Length-Value).

מצגות

מסמך תיאור
זיווג OpenWeave מתאר את תכנון ותהליך ההתאמה של OpenWeave.
אבטחת OpenWeave מתאר את תכנון ויישום האבטחה של OpenWeave.