ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Legacy:: DMClient:: อัพเดท

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: DMTransaction

คุณลักษณะสาธารณะ

mDataList

งานสาธารณะ

Free (void)
void
Init ( DMClient *aClient, ReferencedTLVData & aDataList, uint16_t aTxnId, uint32_t aTimeout)
OnStatusReceived (const uint64_t & aResponderId, StatusReport & aStatus)
SendRequest (PacketBuffer *aBuffer, uint16_t aSendFlags)

คุณลักษณะสาธารณะ

mDataList

ReferencedTLVData mDataList

งานสาธารณะ

ฟรี

void Free(
  void
)

ในนั้น

WEAVE_ERROR Init(
  DMClient *aClient,
  ReferencedTLVData & aDataList,
  uint16_t aTxnId,
  uint32_t aTimeout
)

ได้รับสถานะแล้ว

WEAVE_ERROR OnStatusReceived(
  const uint64_t & aResponderId,
  StatusReport & aStatus
)

ส่งคำร้อง

WEAVE_ERROR SendRequest(
  PacketBuffer *aBuffer,
  uint16_t aSendFlags
)