Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เอกสารสาน

ข้อกำหนดทางเทคนิคการนำเสนอและเอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับโปรโตคอล Weave และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร คำอธิบาย
สถาปัตยกรรมสาน ภาพรวมระดับสูงของสถาปัตยกรรม Weave

กระดาษขาว

เอกสาร คำอธิบาย
สาน TLV อธิบายถึงแรงจูงใจเหตุผลและการวิเคราะห์เชิงแข่งขันที่นำไปสู่การสร้างและคำจำกัดความของรูปแบบการแสดงข้อมูล Nest Weave: Tag Length Value (TLV) ในการวิเคราะห์การแข่งขันจะมีการเปรียบเทียบกับตัวแทนทางเลือกเช่น JSON, Google Protocol Buffers, ASN.1, EXI, Apache Thrift และ CBOR ตามเกณฑ์การประเมินหลายประการ

ข้อมูลจำเพาะ

เอกสาร คำอธิบาย
การใช้ CDDL เพื่อจำลองข้อมูลที่มีโครงสร้างของ TLV แบบสาน อธิบายการแปลตามรูปแบบบัญญัติสำหรับเอกสารทั้งหมดที่เข้ารหัสในรูปแบบ Weave TLV ไปจนถึงและจากการเข้ารหัสที่สอดคล้องกันเป็นเอกสารในการแทนวัตถุไบนารีแบบกระชับ (CBOR)
WDM Next Protocol อธิบายโปรโตคอลและรูปแบบข้อความสำหรับโปรไฟล์ Weave Data Management
คีย์แอปพลิเคชันสาน อธิบายคีย์แอปพลิเคชัน Weave ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างเผยแพร่และจัดการคีย์สมมาตรที่ใช้ร่วมกันในเครือข่าย Weave
สานความสามารถแหล่งพลังงานแบตเตอรี่และลักษณะแหล่งพลังงานแบตเตอรี่ เปิดตัวข้อมูลจำเพาะสำหรับลักษณะทั่วไปของ Weave ที่ได้รับมาซึ่งอธิบายโดยทั่วไปว่าทรัพยากรอุปกรณ์ Weave ใด ๆ แสดงข้อมูลแหล่งพลังงานแบตเตอรี่โดยทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว
พฤติกรรมการระบุที่อยู่และการกำหนดเส้นทางในพื้นที่ของอุปกรณ์สาน อธิบายพฤติกรรมที่คาดหวังของอุปกรณ์ Weave เกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าอินเทอร์เฟซเครือข่ายและข้อมูลการกำหนดเส้นทางเครือข่ายในสถานการณ์ต่างๆ
ใบรับรองดิจิทัลสาน อธิบายรูปแบบและความหมายเชิงปฏิบัติการของโครงสร้างข้อมูล Weave Digital Certificate
รหัสข้อความสาน อธิบายรูปแบบและการใช้รหัสข้อความสาน
สานชั้นข้อความ อธิบายรูปแบบและความหมายเชิงปฏิบัติการของข้อความที่แลกเปลี่ยนใน Weave Message Layer
รหัสการจับคู่สาน อธิบายรูปแบบและการใช้รหัสการจับคู่ในการจับคู่ Weave
สานรูปแบบรหัส QR อธิบายรูปแบบและการใช้รหัส QR ในการจับคู่ Weave
สานรูปแบบ TLV อธิบายถึงรูปแบบ Weave TLV (Tag-Length-Value)

การนำเสนอ

เอกสาร คำอธิบาย
การจับคู่ OpenWeave อธิบายการออกแบบและกระบวนการจับคู่ OpenWeave
ความปลอดภัย OpenWeave อธิบายการออกแบบและการใช้งานความปลอดภัย OpenWeave