Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Verhoeff

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

DihedralInvert(int val, int n)
int
DihedralMultiply(int x, int y, int n)
int
Permute(int val, uint8_t *permTable, int permTableLen, int iterCount)
int

Hàm tĩnh công khai

Đảo ngược Dihedral

int DihedralInvert(
  int val,
  int n
)

DidedralMultiply

int DihedralMultiply(
  int x,
  int y,
  int n
)

Bật tiếng

int Permute(
  int val,
  uint8_t *permTable,
  int permTableLen,
  int iterCount
)