Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

NLServiceInfo

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: NSObject

Tính chất

accountId
NSString *
pairingInitData
NSString *
pairingToken
NSString *
serviceConfig
NSString *
serviceId
NLServiceID

Chức năng công cộng

decodeServiceConfig ()
virtual NSData *
initWithServiceId:accountId:serviceConfig:pairingToken:pairingInitData: (NLServiceID serviceId, NSString *accountId, NSString *serviceConfig, NSString *pairingToken, NSString *pairingInitData)
virtual id
initWithServiceId:serviceConfig: (NLServiceID serviceId, NSString *serviceConfig)
virtual id

Tính chất

tài khoản

NSString * accountId

ghép nối

NSString * pairingInitData

ghép nối

NSString * pairingToken

dịch vụ

NSString * serviceConfig

dịch vụ

NLServiceID serviceId

Chức năng công cộng

decodeServiceConfig

virtual NSData * decodeServiceConfig()

initWithServiceId: accountId: serviceConfig: PairingToken: cặpingInitData:

virtual id initWithServiceId:accountId:serviceConfig:pairingToken:pairingInitData:(
  NLServiceID serviceId,
  NSString *accountId,
  NSString *serviceConfig,
  NSString *pairingToken,
  NSString *pairingInitData
)

initWithServiceId: serviceConfig:

virtual id initWithServiceId:serviceConfig:(
  NLServiceID serviceId,
  NSString *serviceConfig
)