Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Legacy :: DMClient :: Cập nhật

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: DMTransaction

Thuộc tính công cộng

mDataList

Chức năng công cộng

Free (void)
void
Init ( DMClient *aClient, ReferencedTLVData & aDataList, uint16_t aTxnId, uint32_t aTimeout)
OnStatusReceived (const uint64_t & aResponderId, StatusReport & aStatus)
SendRequest (PacketBuffer *aBuffer, uint16_t aSendFlags)

Thuộc tính công cộng

mDataList

ReferencedTLVData mDataList

Chức năng công cộng

Miễn phí

void Free(
  void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  DMClient *aClient,
  ReferencedTLVData & aDataList,
  uint16_t aTxnId,
  uint32_t aTimeout
)

OnStatusReceive

WEAVE_ERROR OnStatusReceived(
  const uint64_t & aResponderId,
  StatusReport & aStatus
)

Gửi yêu cầu

WEAVE_ERROR SendRequest(
  PacketBuffer *aBuffer,
  uint16_t aSendFlags
)