Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Legacy :: DMClient :: Lượt xem

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: DMTransaction

Thuộc tính công cộng

mPathList

Chức năng công cộng

Free (void)
void
Init ( DMClient *aClient, ReferencedTLVData & aPathList, uint16_t aTxnId, uint32_t aTimeout)
OnResponseReceived (const uint64_t & aResponderId, uint8_t aMsgType, PacketBuffer *aMsg)
OnStatusReceived (const uint64_t & aResponderId, StatusReport & aStatus)
SendRequest (PacketBuffer *aBuffer, uint16_t aSendFlags)

Thuộc tính công cộng

mPathList

ReferencedTLVData mPathList

Chức năng công cộng

Miễn phí

void Free(
 void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
 DMClient *aClient,
 ReferencedTLVData & aPathList,
 uint16_t aTxnId,
 uint32_t aTimeout
)

OnResponseReceive

WEAVE_ERROR OnResponseReceived(
 const uint64_t & aResponderId,
 uint8_t aMsgType,
 PacketBuffer *aMsg
)

OnStatusReceive

WEAVE_ERROR OnStatusReceived(
 const uint64_t & aResponderId,
 StatusReport & aStatus
)

Gửi yêu cầu

WEAVE_ERROR SendRequest(
 PacketBuffer *aBuffer,
 uint16_t aSendFlags
)