Quản lý Dữ liệu

Hồ sơ Quản lý dữ liệu được dùng để quản lý đặc điểm theo thời gian thực. Nền tảng này quản lý tất cả các thông tin cập nhật, yêu cầu và sự kiện liên quan đến các đặc điểm.

Phiên bản hồ sơ

Có hai phiên bản của hồ sơ Quản lý dữ liệu trong OpenWeave:

  • Hiện tại — Các giao diện hiện được hỗ trợ để sử dụng trong quá trình sản xuất.
  • Legacy — Giao diện sẽ không được dùng nữa.

Phiên bản cũ được cung cấp trong OpenWeave để hoàn chỉnh và hỗ trợ các ứng dụng cũ được triển khai, nhưng bạn không nên dùng phiên bản này trong các hoạt động triển khai ứng dụng mới.

Tham khảo

Loại sách tham khảo Vị trí
Tài liệu C++ nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current
nl::Weave::Profiles::DataManagement_Cũ
Mã nguồn Hồ sơ hoàn chỉnh: /src/lib/profiles/data-management
Loại thông báo: /src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h
Đặc điểm Giao thức tiếp theo của WDM