Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Quản lý dữ liệu

Hồ sơ Quản lý dữ liệu được sử dụng để quản lý đặc điểm trong thời gian thực. Nó quản lý tất cả các cập nhật trạng thái, yêu cầu và sự kiện cho các đặc điểm.

Phiên bản hồ sơ

Có hai phiên bản của hồ sơ Quản lý dữ liệu có sẵn trong OpenWeave:

  • Hiện tại - Các giao diện hiện được hỗ trợ để sử dụng trong sản xuất.
  • Kế thừa - Các giao diện sẽ không được dùng nữa.

Phiên bản Kế thừa được cung cấp trong OpenWeave để hoàn thiện và hỗ trợ các ứng dụng kế thừa, đã triển khai, nhưng không nên được sử dụng trong các triển khai ứng dụng mới.

Tài liệu tham khảo

Loại tham chiếu Vị trí
Tài liệu C ++ nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy
Mã nguồn Hoàn thành hồ sơ: / src / lib / profiles / data-management
Loại thông báo: /src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h
Sự chỉ rõ Giao thức tiếp theo của WDM