מנהל מכשירים של Weave

הצגת המקור ב-GitHub

הכלי weave-device-mgr (Weave Device Manager) משמש כמכשיר מסייע בסביבה העסקית של Weave. היא מנהלת התאמה של מכשירים, כולל ניהול תצורה של רשתות ובדים. הפונקציונליות שבה היא מקבילה לתפקיד שממלאת אפליקציית Nest בהקצאות, בהתאמה וברישום של מכשיר Nest בשירות.

מנהל המכשירים של Weave נכלל בweave-tools גרסה. בכלי לבניית אפליקציות, הוא נמצא בכתובת /src/device-manager/python.

להתחלת הניתוח

תפריט העזרה זמין במהלך הפעלת הכלי. כדי להפעיל את מנהל המכשירים ב-Weave ולהציג את תפריט העזרה:

./weave-device-mgr
help

התחברות להדמיה של מכשיר

מאחר ש-Weave Device Manager משרת פונקציה מסייעת, קודם צריך לחבר אותו למכשיר. כדי לבדוק את הפונקציונליות הזו, יש להשתמש בהדמיה טופולוגית של שמחה שבה צומת אחד מפעיל מכשיר מדומה, וצומת אחר מפעיל את מנהל המכשירים.

1. יצירת טופולוגיה שמחה

בטופולוגיה הזו, node01 יפעיל את המכשיר הדמיי בעוד node02 ינהל את מנהל המכשירים. לפני שמתחילים, צריך להתקין את נוח ולהגדיר את התמיכה ב-Weave.

לאחר ההתקנה, יוצרים טופולוגיה שמחה:

weave-state-load <path-to-openweave-core>/src/test-apps/happy/topologies/standalone/three_nodes_on_thread_weave.json

יש לבדוק את המצבים 'אושר' ו'Weave' כדי לאשר את הטופולוגיה:

happy-state
State Name: happy

NETWORKS  Name     Type  State                   Prefixes
      Home    thread   UP            2001:0db8:0001:0002/64


NODES   Name  Interface  Type                     IPs
     node01    wpan0 thread  fd00:0000:fab1:0006:1ab4:3000:0000:0004/64
                    2001:0db8:0001:0002:0200:00ff:fe00:0001/64

     node02    wpan0 thread  fd00:0000:fab1:0006:1ab4:3000:0000:0005/64
                    2001:0db8:0001:0002:0200:00ff:fe00:0002/64

     node03    wpan0 thread  2001:0db8:0001:0002:0200:00ff:fe00:0003/64
                    fd00:0000:fab1:0006:1ab4:3000:0000:000a/64
weave-state
State Name: weave

NODES        Name    Weave Node Id  Pairing Code
          node01  18B4300000000004     AAA123
          node02  18B4300000000005     AAA123
          node03  18B430000000000A     AAA123

FABRIC     Fabric Id      Global Prefix
           fab1   fd00:0000:fab1::/48

2. הפעלת המכשיר הדמיי

כניסה אל node01:

happy-shell node01

ב-node01, מעלים מכשיר מדומה באמצעות כתובת ה-Weave IPv6 הזו וקוד התאמה תקף לאריגה. יש צורך בקוד התאמה כדי ליצור סשן מושהה מאובטח בין המכשיר המשוער לבין מנהל המכשיר:

./mock-device --node-addr fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4 --pairing-code AB713H
WEAVE:ML: Binding IPv6 TCP listen endpoint to [fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4]:11095
WEAVE:ML: Listening on IPv6 TCP endpoint
WEAVE:ML: Binding general purpose IPv4 UDP endpoint to [::]:11095
WEAVE:IN: IPV6_PKTINFO: 92
WEAVE:ML: Binding general purpose IPv6 UDP endpoint to [fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4]:11095 (wpan0)
WEAVE:ML: Listening on general purpose IPv6 UDP endpoint
WEAVE:ML: Binding IPv6 multicast receive endpoint to [ff02::1]:11095 (wpan0)
WEAVE:ML: Listening on IPv6 multicast receive endpoint
WEAVE:EM: Cannot listen for BLE connections, null BleLayer
Weave Node Configuration:
 Fabric Id: FAB1
 Subnet Number: 6
 Node Id: 18B4300000000004
WEAVE:SD: init()
Weave Node Configuration:
 Fabric Id: FAB1
 Subnet Number: 6
 Node Id: 18B4300000000004
 Listening Addresses:
   fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4 (ipv6)
 Pairing Server: fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4
Mock Time Sync is disabled and not initialized
Mock System Time Offset initialized to: -4.802583 sec
Listening for requests...
Weave Node ready to service events; PID: 41116; PPID: 40703

3. הפעלת מנהל המכשירים

פתיחת חלון מסוף חדש והתחברות אל node02

happy-shell node02

באפליקציה node02, יש להפעיל את מנהל המכשיר:

./weave-device-mgr
WEAVE:ML: Binding general purpose IPv4 UDP endpoint to [::]:11095
WEAVE:IN: IPV6_PKTINFO: 92
WEAVE:ML: Listening on general purpose IPv4 UDP endpoint
WEAVE:ML: Binding general purpose IPv6 UDP endpoint to [::]:11095 ()
WEAVE:ML: Listening on general purpose IPv6 UDP endpoint
WEAVE:ML: Adding wpan0 to interface table
WEAVE:ML: Binding IPv6 UDP interface endpoint to [fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:5]:11095 (wpan0)
WEAVE:ML: Listening on IPv6 UDP interface endpoint
Weave Device Manager Shell

weave-device-mgr >

4. התחברות להדמיה של המכשיר

ב'ניהול המכשיר' (node02), יש ליצור סשן מאובטח של PASE באמצעות המכשיר הדמיי. באמצעות כתובת ה-IP של מכשיר העמסה מסוג IPv6 ומזהה צומת, שמגיעים מהפלט של הפקודות happy-state וה-weave-state, לצד קוד ההתאמה שלה:

connect fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4 18B4300000000004 --pairing-code AB713H
WEAVE:DM: Initiating connection to device
WEAVE:ML: Binding general purpose IPv4 UDP endpoint to [::]:11095
WEAVE:IN: IPV6_PKTINFO: 92
WEAVE:ML: Listening on general purpose IPv4 UDP endpoint
WEAVE:ML: Binding general purpose IPv6 UDP endpoint to [::]:11095 ()
WEAVE:ML: Listening on general purpose IPv6 UDP endpoint
WEAVE:ML: Adding wpan0 to interface table
WEAVE:ML: Binding IPv6 UDP interface endpoint to [fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:5]:11095 (wpan0)
WEAVE:ML: Listening on IPv6 UDP interface endpoint
WEAVE:EM: ec id: 1, AppState: 0x8d3777e0
WEAVE:DM: Sending IdentifyRequest to locate device
WEAVE:EM: Msg sent 0000000E:1 16 18B4300000000004 0000 986B 0 MsgId:23C64568
WEAVE:EM: Msg rcvd 0000000E:2 104 18B4300000000004 0000 986B 0 MsgId:8F1FC90B
WEAVE:DM: Received identify response from device 18B4300000000004 ([fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4]:11095%wpan0)
WEAVE:DM: Initiating weave connection to device 18B4300000000004 (fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4)
WEAVE:ML: Con start AFC0 18B4300000000004 0001
WEAVE:ML: TCP con start AFC0 fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4 11095
WEAVE:ML: TCP con complete AFC0 0
WEAVE:ML: Con complete AFC0
WEAVE:DM: Connected to device
WEAVE:DM: Initiating PASE session
WEAVE:EM: ec id: 1, AppState: 0x21da95c0
WEAVE:EM: Msg sent 00000004:1 296 18B4300000000004 AFC0 986C 0 MsgId:00000002
WEAVE:SM: StartSessionTimer
WEAVE:EM: Msg rcvd 00000004:2 284 18B4300000000004 AFC0 986C 0 MsgId:00000000
WEAVE:EM: Msg rcvd 00000004:3 144 18B4300000000004 AFC0 986C 0 MsgId:00000001
WEAVE:EM: Msg sent 00000004:4 176 18B4300000000004 AFC0 986C 0 MsgId:00000003
WEAVE:EM: Msg rcvd 00000004:5 32 18B4300000000004 AFC0 986C 0 MsgId:00000002
WEAVE:SM: CancelSessionTimer
WEAVE:DM: Secure session established
Connected to device.
weave-device-mgr (18B4300000000004 @ fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:4) >

הפלט במכשיר ההדמיה (node01), מאשר חיבור מוצלח:

WEAVE:EM: Msg rcvd 0000000E:1 16 0000000000000001 0000 986B 0 MsgId:23C64568
WEAVE:EM: ec id: 1, AppState: 0x3aadf480
IdentifyRequest received from node 1 (fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:5)
 Target Fabric Id: FFFFFFFFFFFFFFFF
 Target Modes: 00000000
 Target Vendor Id: FFFF
 Target Product Id: FFFF
Sending IdentifyResponse
WEAVE:EM: Msg sent 0000000E:2 104 0000000000000001 0000 986B 0 MsgId:8F1FC90B
WEAVE:ML: Con rcvd 3960 fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:5 38798
Connection received from node 18B4300000000005 (fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:5)
WEAVE:EM: Msg rcvd 00000004:1 296 0000000000000001 3960 986C 0 MsgId:00000002
WEAVE:EM: ec id: 1, AppState: 0x3aaf1f60
WEAVE:SM: StartSessionTimer
WEAVE:EM: Msg sent 00000004:2 284 0000000000000001 3960 986C 0 MsgId:00000000
WEAVE:EM: Msg sent 00000004:3 144 0000000000000001 3960 986C 0 MsgId:00000001
WEAVE:EM: Msg rcvd 00000004:4 176 0000000000000001 3960 986C 0 MsgId:00000003
WEAVE:EM: Msg sent 00000004:5 32 0000000000000001 3960 986C 0 MsgId:00000002
WEAVE:ML: Message Encryption Key: Id=2C51 Type=SessionKey Peer=0000000000000001 EncType=01 Key=BB00C9BE96F188D7672255A2DC6AC14F,B0615B2BD5F97FC1B7AEC8C6FD59207D3B7CBFE6
WEAVE:SM: CancelSessionTimer
Secure session established with node 1 (fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:5)
WEAVE:SM: Release session key: Id=2C51 Peer=0000000000000001 Reserve=0

5. בדיקת החיבור

שליחת בקשה ל-Weave Eאקו ממנהל המכשיר (node02) למכשיר מדומה כדי לבדוק את החיבור:

ping
WEAVE:DM: DataLength: 0, payload: 0, next: (nil)
WEAVE:EM: ec id: 1, AppState: 0x8d3777e0
WEAVE:EM: Msg sent 00000001:1 0 18B4300000000004 AFC0 986F 0 MsgId:00000000
WEAVE:EM: Msg rcvd 00000001:2 0 18B4300000000004 AFC0 986F 0 MsgId:00000000
Ping complete

הפלט במכשיר הדמיית (node01) מאשר את הצלחת הד:

WEAVE:EM: Msg rcvd 00000001:1 0 0000000000000001 3960 986F 0 MsgId:00000000
WEAVE:EM: ec id: 1, AppState: 0x3aadfbb0
WEAVE:SM: Reserve session key: Id=2CFF Peer=0000000000000001 Reserve=1
Echo Request from node 1 (fd00:0:fab1:6:1ab4:3000:0:5): len=0 ... sending response.
WEAVE:EM: Msg sent 00000001:2 0 0000000000000001 3960 986F 0 MsgId:00000000
WEAVE:SM: Release session key: Id=2CFF Peer=0000000000000001 Reserve=0

6. התנתקות מהדמיית המכשיר

שימוש ב'ניהול מכשיר' כדי להתנתק מהמכשיר מדומה:

close
WEAVE:DM: Closing connection to device
WEAVE:ML: Con closed 8FC0 4002
WEAVE:ML: Removing session key: Id=2873 Peer=18B4300000000004
WEAVE:ML: Closing endpoints
weave-device-mgr >