ویژگی BluetoothGatt

کلاس عمومی BluetoothGattCharacteristic Object را گسترش می دهد

خلاصه فیلد

UUID محافظت شده muuid

خلاصه سازنده عمومی

خلاصه روش عمومی

BluetoothGattDescriptor
getDescriptor (UUID uuid)
BluetoothGattService
UUID
بایت[]
بولی
setValue (مقدار بایت[])

خلاصه روش ارثی

زمینه های

UUID mUuid محافظت شده

سازندگان عمومی

ویژگی عمومی BluetoothGatt ()

روش های عمومی

BluetoothGattDescriptor عمومی getDescriptor (UUID uuid)

مولفه های
uuid

عمومی BluetoothGattService getService ()

UUID عمومی getUuid ()

بایت عمومی[] getValue ()

setValue بولی عمومی (مقدار بایت[])

مولفه های
مقدار