گوگل به پیشبرد تساوی نژادی برای جوامع سیاه متعهد است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

WeaveSecuritySupport

کلاس نهایی عمومی WeaveSecuritySupport گسترش شی

پشتیبانی امنیتی بافت

خلاصه ثابت

رشته sNativeLibBaseName
اعضای هیات sSupportedNativeLibVersion

سازنده عمومی خلاصه

روش عمومی خلاصه

از درجه اعتبار ساقط شخص
اعضای هیات شخص

روش به ارث برده خلاصه

ثابت

عمومی استاتیک نهایی رشته sNativeLibBaseName

مقدار ثابت: "WeaveSecuritySupport"

عمومی استاتیک sSupportedNativeLibVersion INT نهایی

مقدار ثابت: 1

خانه سازی و عمومی

عمومی WeaveSecuritySupport ()

روش های عمومی

عمومی استاتیک forceLoad باطل ()

عمومی استاتیک getLibVersion از int ()