nl:: اینت:: DNSResolver

#include <src/inet/DNSResolver.h>

این یک کلاس داخلی برای InetLayer است که انتزاع وضوح سیستم نام دامنه (DNS) را در InetLayer ارائه می دهد.

خلاصه

هیچ رابط عمومی برای لایه برنامه موجود نیست.

وراثت

از: nl::Inet::InetLayerBasis ارث می برد