nl:: بافت:: پیشخوان

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <src/lib/support/WeaveCounter.h>

یک رابط برای مدیریت یک شمارنده به عنوان یک مقدار صحیح.

خلاصه

وراثت

زیر کلاس های شناخته شده مستقیم: nl:: بافت:: یکنواختی افزایش شمارنده

سازندگان و ویرانگرها

Counter (void)
~Counter (void)

توابع عمومی

Advance (void)=0
virtual WEAVE_ERROR
ارزش پیشخوان را افزایش دهید.
GetValue (void)=0
virtual uint32_t
مقدار فعلی شمارنده را بدست آورید.

توابع عمومی

پیشرفت

virtual WEAVE_ERROR Advance(
  void
)=0

ارزش پیشخوان را افزایش دهید.

جزئیات
برمی گرداند
یک کد خطای Weave در صورت عدم موفقیت، WEAVE_NO_ERROR در غیر این صورت.

پیشخوان

 Counter(
  void
)

GetValue

virtual uint32_t GetValue(
  void
)=0

مقدار فعلی شمارنده را بدست آورید.

جزئیات
برمی گرداند
مقدار فعلی شمارنده.

~ شمارنده

 ~Counter(
  void
)