nl:: بافت:: DeviceLayer:: درونی؛ داخلی:: GenericConnectivityManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl.h>

یک پیاده سازی عمومی از ویژگی های ConnectivityManager را ارائه می دهد که بر روی چندین پلتفرم کار می کند.

خلاصه

این الگو شامل پیاده سازی هایی از ویژگی های انتخاب شده از رابط انتزاعی ConnectivityManager است که برای استفاده در همه پلتفرم ها مناسب است. در نظر گرفته شده است که (مستقیم یا غیرمستقیم) توسط کلاس ConfigurationManagerImpl به ارث برده شود، که به عنوان پارامتر ImplClass الگو نیز ظاهر می شود.

توابع عمومی

_GetUserSelectedModeTimeout (void)
uint16_t
_IsUserSelectedModeActive (void)
bool
_SetUserSelectedMode (bool val)
void
_SetUserSelectedModeTimeout (uint16_t val)
void

توابع عمومی

_GetUserSelectedModeTimeout

uint16_t _GetUserSelectedModeTimeout(
  void
)

_IsUserSelectedModeActive

bool _IsUserSelectedModeActive(
  void
)

_SetUserSelectedMode

void _SetUserSelectedMode(
  bool val
)

_SetUserSelectedModeTimeout

void _SetUserSelectedModeTimeout(
  uint16_t val
)