با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: DeviceLayer:: درونی؛ داخلی:: ThreadTopology

خلاصه

وراثت

ارث می برد از: nl::Weave::DeviceLayer::Internal::WeaveTelemetryBase

توابع محافظت شده

GetTelemetryStatsAndLogEvent (void)
virtual void

توابع محافظت شده

GetTelemetryStatsAndLogEvent

virtual void GetTelemetryStatsAndLogEvent(
  void
)