nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: CircularEventReader

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

یک TLVReader با پشتیبانی CircularEventBuffer .

خلاصه

وراثت

از: nl::Weave::TLV::TLVReader به ارث می رسد

توابع عمومی

Init ( CircularEventBuffer *inBuf)
void
یک شی TLVReader را که توسط CircularEventBuffer پشتیبانی می شود، راه اندازی می کند.

توابع عمومی

شروع کنید

void Init(
  CircularEventBuffer *inBuf
)

یک شی TLVReader را که توسط CircularEventBuffer پشتیبانی می شود، راه اندازی می کند.

خواندن در CircularTLVBuffer متعلق به این CircularEventBuffer آغاز می شود. وقتی داده‌های خواننده تمام می‌شود، شروع به خواندن از CircularEventBuffer قبلی می‌کند.

جزئیات
مولفه های
[in] inBuf
یک اشاره گر به یک CircularEventBuffer کاملاً اولیه