nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: IWeavePublisherLock

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionEngine.h>

رابطی که قرار است توسط برنامه برای سریال سازی دسترسی به ساختارهای داده کلیدی WDM پیاده سازی شود.

خلاصه

این باید توسط یک اجرای قفل بازگشتی پشتیبانی شود.

توابع عمومی

Lock (void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Unlock (void)=0
virtual WEAVE_ERROR

توابع عمومی

قفل کردن

virtual WEAVE_ERROR Lock(
  void
)=0

باز کردن قفل

virtual WEAVE_ERROR Unlock(
  void
)=0