nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: IWeaveWDMMutex

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionClient.h>

رابط یک شی mutex.

خلاصه

Mutexe هایی از این نوع توسط برنامه پیاده سازی شده و در WDM برای محافظت از ساختارهای داده ای که می توانند از چندین رشته به آن دسترسی داشته باشند، استفاده می شوند. پیاده سازی های این رابط باید مانند یک قفل بازگشتی رفتار کنند.

توابع عمومی

Lock (void)=0
virtual void
Unlock (void)=0
virtual void

توابع عمومی

قفل کردن

virtual void Lock(
  void
)=0

باز کردن قفل

virtual void Unlock(
  void
)=0