با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: Notification Engine:: IntermediateGraphSolver

خلاصه

توابع استاتیک عمومی

IsPropertyPathSupported ( PropertyPathHandle aHandle)
bool

توابع عمومی

ClearDirty (void)
RetrieveTraitInstanceData ( NotifyRequestBuilder *aBuilder, TraitDataHandle aTraitDataHandle, SchemaVersion aSchemaVersion, bool aRetrieveAll)
SetDirty (TraitDataHandle aTraitDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyHandle)

سازه ها

nl:: Weave:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: NotificationEngine:: IntermediateGraphSolver:: Store

توابع استاتیک عمومی

IsPropertyPathSupported

bool IsPropertyPathSupported(
  PropertyPathHandle aHandle
)

توابع عمومی

ClearDirty

WEAVE_ERROR ClearDirty(
  void
)

RetrieveTraitInstanceData

WEAVE_ERROR RetrieveTraitInstanceData(
  NotifyRequestBuilder *aBuilder,
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  SchemaVersion aSchemaVersion,
  bool aRetrieveAll
)

SetDirty

WEAVE_ERROR SetDirty(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyHandle
)