nl :: نسج:: مظهر:: حماية:: مفاتيح التطبيقات :: DummyGroupKeyStore

ملخص

ميراث

يرث من: NL :: :: نسج الملامح :: الأمن :: :: AppKeys GroupKeyStoreBase

البنائين والمدمرين

DummyGroupKeyStore (void)

الوظائف العامة

Clear (void)
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKey (uint32_t keyId)
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKeysOfAType (uint32_t keyType)
virtual WEAVE_ERROR
EnumerateGroupKeys (uint32_t keyType, uint32_t *keyIds, uint8_t keyIdsArraySize, uint8_t & keyCount)
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveGroupKey (uint32_t keyId, WeaveGroupKey & key)
virtual WEAVE_ERROR
StoreGroupKey (const WeaveGroupKey & key)
virtual WEAVE_ERROR

الوظائف العامة

صافي

virtual WEAVE_ERROR Clear(
 void
)

DeleteGroupKey

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKey(
 uint32_t keyId
)

DeleteGroupKeysOfAType

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKeysOfAType(
 uint32_t keyType
)

DummyGroupKeyStore

 DummyGroupKeyStore(
 void
)

EnumerateGroupKeys

virtual WEAVE_ERROR EnumerateGroupKeys(
 uint32_t keyType,
 uint32_t *keyIds,
 uint8_t keyIdsArraySize,
 uint8_t & keyCount
)

RetrieveGroupKey

virtual WEAVE_ERROR RetrieveGroupKey(
 uint32_t keyId,
 WeaveGroupKey & key
)

StoreGroupKey

virtual WEAVE_ERROR StoreGroupKey(
 const WeaveGroupKey & key
)