nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: IWeaveImageAnnounceServerDelegate

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <src/lib/profiles/software-update/WeaveImageAnnounceServer.h>

رابط برای نماینده WeaveImageAnnounceServer .

خلاصه

هنگامی که یک اعلان تصویر دریافت می شود، نمایندگان مطلع می شوند. این مسئولیت آنهاست که زمینه تبادل را آزاد کنند و درخواست Image Query را آغاز کنند.

توابع عمومی

OnImageAnnounce ( ExchangeContext *ec)=0
virtual void
تابع Delegate در Image Announce فراخوانی می شود.

توابع عمومی

OnImageAnnounce

virtual void OnImageAnnounce(
  ExchangeContext *ec
)=0

تابع Delegate در Image Announce فراخوانی می شود.

هنگامی که اعلان تصویر دریافت می شود توسط WeaveImageAnunchServer فراخوانی می شود.

جزئیات
مولفه های
[in] ec
زمینه ای که Image Announce دریافت شد. احتمالاً هنوز در سمت فرستنده باز است، اما این تضمین نشده است. باید توسط نماینده بسته شود.