تهیه پارچه

خلاصه

کارکرد

createFabric:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
getFabricConfig:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
joinExistingFabric:completion:failure: (NSData *fabricConfig, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
leaveFabric:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

کارکرد

createFabric:failure:

virtual void createFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

getFabricConfig:failure:

virtual void getFabricConfig:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

joinExistingFabric:completion:failure:

virtual void joinExistingFabric:completion:failure:(
  NSData *fabricConfig,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

leaveFabric:failure:

virtual void leaveFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)