با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: سکو

خلاصه

کارکرد

CriticalSectionEnter (void)
void
CriticalSectionExit (void)
void

کارکرد

CriticalSectionEnter

void CriticalSectionEnter(
  void
)

CriticalSectionExit

void CriticalSectionExit(
  void
)