طرحواره

این فایل تولید شده است.

خلاصه

اصلاح نکنید.

الگوی منبع: Trait.cpp.tpl منبع اولیه: weave/trait/auth/application_keys_trait.proto

اصلاح نکنید.

الگوی منبع: Trait.h.tpl منبع اولیه: weave/trait/auth/application_keys_trait.proto

فضاهای نام

طرحواره:: بافت