nl:: ArgParser:: OptionDef

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

یک گزینه خط فرمان را تعریف می کند.

خلاصه

صفات عمومی

ArgType
OptionArgumentType
یک مقدار شمارش شده که مشخص می کند آیا گزینه آرگومان می گیرد یا خیر.
Id
uint16_t
یک شناسه عدد صحیح برای گزینه.
Name
const char *
نام طولانی برای گزینه.

صفات عمومی

ArgType

OptionArgumentType nl::ArgParser::OptionDef::ArgType

یک مقدار شمارش شده که مشخص می کند آیا گزینه آرگومان می گیرد یا خیر.

شناسه

uint16_t nl::ArgParser::OptionDef::Id

یک شناسه عدد صحیح برای گزینه.

اگر مقدار در محدوده کاراکترهای ASCII گرافیکی قرار گیرد، از مقدار به عنوان نام کوتاه گزینه نیز استفاده می شود.

نام

const char * nl::ArgParser::OptionDef::Name

نام طولانی برای گزینه.