nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: منابع LogStorage

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

یک کلاس کمکی که در راه اندازی مدیریت ورود به سیستم استفاده می شود.

خلاصه

کلاس برای کپسوله کردن منابع تخصیص یافته توسط تماس گیرنده استفاده می شود و منابعی را نشان می دهد که در ثبت رویدادهای دارای اهمیت خاص مورد استفاده قرار می گیرند. توجه داشته باشید که در حالی که منابع ارجاع به شمارنده ها منحصراً توسط سطح اهمیت خاص استفاده می شوند، بافرها بین this سطح اهمیت و رویدادهایی که "مهم تر" هستند به اشتراک گذاشته می شوند.

صفات عمومی

mBuffer
void *
بافری که به عنوان ذخیره‌سازی در سطح اهمیت خاص استفاده می‌شود و با رویدادهای مهم‌تر به اشتراک گذاشته می‌شود.
mBufferSize
size_t
اندازه mBuffer بر حسب بایت.
mCounterEpoch
uint32_t
فاصله استفاده شده در افزایش شمارنده های پایدار.
mCounterKey
nl::Weave::Platform::PersistedStorage::Key *
نام شمارنده ثابت نامگذاری کلید برای رویدادهای با این اهمیت.
mCounterStorage
برنامه ذخیره سازی برای شمارنده دائمی برای این سطح اهمیت ارائه شده است.
mImportance
سطح اهمیت گزارش مربوط به منابع ارائه شده در این ساختار.

صفات عمومی

mBuffer

void * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mBuffer

بافری که به عنوان ذخیره‌سازی در سطح اهمیت خاص استفاده می‌شود و با رویدادهای مهم‌تر به اشتراک گذاشته می‌شود.

نباید خالی باشد. باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بزرگترین رویداد منتشر شده توسط سیستم را در خود جای دهد.

mBufferSize

size_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mBufferSize

اندازه mBuffer بر حسب بایت.

mCounterEpoch

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mCounterEpoch

فاصله استفاده شده در افزایش شمارنده های پایدار.

وقتی 0 باشد، شمارنده های ثابت برای این سطح اهمیت استفاده نمی شوند.

mCounterKey

nl::Weave::Platform::PersistedStorage::Key * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mCounterKey

نام شمارنده ثابت نامگذاری کلید برای رویدادهای با این اهمیت.

هنگامی که NULL، شمارنده های پایدار برای این سطح اهمیت استفاده نمی شود.

mCounterStorage

nl::Weave::PersistedCounter * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mCounterStorage

برنامه ذخیره سازی برای شمارنده دائمی برای این سطح اهمیت ارائه شده است.

هنگامی که NULL، شمارنده های دائمی برای این سطح اهمیت استفاده نمی شود.

اهمیت

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mImportance

سطح اهمیت گزارش مربوط به منابع ارائه شده در این ساختار.