با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: TraitSchemaEngine:: PropertyInfo

خلاصه

صفات عمومی

mContextTag
uint8_t
mParentHandle
PropertySchemaHandle

صفات عمومی

mContextTag

uint8_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitSchemaEngine::PropertyInfo::mContextTag

mParentHandle

PropertySchemaHandle nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitSchemaEngine::PropertyInfo::mParentHandle