با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: زمان:: TimeZoneUtcOffset:: UtcOffsetRecord

#include <src/lib/profiles/time/WeaveTime.h>

اطلاعات تبدیل

خلاصه

صفات عمومی

mBeginAt_usec
timesync_t
زمان UTC، در استفاده از دوران استاندارد، از آغاز این دوره تبدیل.
mUtcOffset_sec
int32_t
آفست، در چند ثانیه، از UTC به زمان محلی.

صفات عمومی

mBeginAt_usec

timesync_t nl::Weave::Profiles::Time::TimeZoneUtcOffset::UtcOffsetRecord::mBeginAt_usec

زمان UTC، در استفاده از دوران استاندارد، از آغاز این دوره تبدیل.

mUtcOffset_sec

int32_t nl::Weave::Profiles::Time::TimeZoneUtcOffset::UtcOffsetRecord::mUtcOffset_sec

آفست، در چند ثانیه، از UTC به زمان محلی.