با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: اینت:: PeerSockAddr

خلاصه

صفات عمومی

any
sockaddr
in
sockaddr_in
in6
sockaddr_in6

صفات عمومی

هر

sockaddr any

که در

sockaddr_in in

در 6

sockaddr_in6 in6