با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: WeaveFabricState:: SessionEndCbCtxt

خلاصه

صفات عمومی

OnSessionRemoved
SessionEndCbFunct
context
void *
next

صفات عمومی

OnSessionRemoved

SessionEndCbFunct nl::Weave::WeaveFabricState::SessionEndCbCtxt::OnSessionRemoved

متن نوشته

void * nl::Weave::WeaveFabricState::SessionEndCbCtxt::context

بعد

SessionEndCbCtxt * nl::Weave::WeaveFabricState::SessionEndCbCtxt::next