Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

PasscodeEncryptionSupport

PasscodeEncryptS สาธารณะชั้นสุดท้ายขยายการสนับสนุนวัตถุ

วิธีการยูทิลิตี้สำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสรหัสผ่านโดยใช้ชุดรูปแบบการเข้ารหัส Nest Nest

สรุปอย่างต่อเนื่อง

int kPasscodeEncryptionConfig1_TEST_ONLY การกำหนดค่าการเข้ารหัสรหัสผ่าน 1 (ทดสอบเท่านั้น) หมายเหตุ: การกำหนดค่าการเข้ารหัสนี้ใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้นและไม่มีความสมบูรณ์หรือความลับ
int kPasscodeEncryptionConfig2 การกำหนดค่าการเข้ารหัสรหัสผ่าน 2

สรุปฟิลด์

ไบต์สุดท้ายสาธารณะคงที่ [] kPasscodeEncKeyDiversifier ตัวกระจายคีย์ที่ใช้ในการสร้างรหัสการเข้ารหัสและคีย์การรับรองความถูกต้อง
ไบต์สุดท้ายสาธารณะคงที่ [] kPasscodeFingerprintKeyDiversifier ตัวกระจายคีย์ที่ใช้ในการสืบทอดรหัสลายนิ้วมือ

สรุปตัวสร้างสาธารณะ

สรุปวิธีการสาธารณะ

สตริงคงที่
decryptPasscode (ไบต์ [] EncryptPasscode, ไบต์ [] encKey, ไบต์ [] authKey, ไบต์ [] ลายนิ้วมือคีย์)
ถอดรหัสรหัสผ่านที่เข้ารหัสโดยใช้ชุดรูปแบบการเข้ารหัส Nest Nest
ไบต์คงที่ []
EncryptPasscode (การกำหนดค่า int, รหัสกุญแจยาว, noncece, รหัสผ่านสตริง, ไบต์ [] encKey, ไบต์ [] authKey, ไบต์ [] ลายนิ้วมือคีย์)
เข้ารหัสรหัสผ่านโดยใช้ชุดรูปแบบการเข้ารหัสของ Nest Passcode
int คงที่
getEncryptedPasscodeConfig (byte [] EncryptPasscode )
แตกประเภทการกำหนดค่าจากรหัสผ่านที่เข้ารหัส
ไบต์คงที่ []
getEncryptedPasscodeFingerprint (byte [] EncryptPasscode )
แยกลายนิ้วมือจากรหัสผ่านที่เข้ารหัส
int คงที่
getEncryptedPasscodeKeyId (byte [] EncryptPasscode )
แยกรหัสคีย์จากรหัสผ่านที่เข้ารหัส
คงที่นาน
getEncryptedPasscodeNonce (byte [] EncryptPasscode )
แยกค่า nonce จาก Passcode ที่เข้ารหัส
บูลีนแบบคงที่
isSupportedPasscodeEncryptionConfig (int config)
พิจารณาว่าสนับสนุนการกำหนดค่าการเข้ารหัส Passcode ที่ระบุหรือไม่

สรุปวิธีการสืบทอด

ค่าคงที่

สาธารณะคงที่สุดท้าย int kPasscodeEncryptionConfig1_TEST_ONLY

การกำหนดค่าการเข้ารหัสรหัสผ่าน 1 (ทดสอบเท่านั้น) หมายเหตุ: การกำหนดค่าการเข้ารหัสนี้ใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้นและไม่มีความสมบูรณ์หรือความลับ การกำหนดค่า 1 มีให้เฉพาะในงานสร้างเท่านั้น

ค่าคงที่: 1

สาธารณะคงที่สุดท้าย int kPasscodeEncryptionConfig2

การกำหนดค่าการเข้ารหัสรหัสผ่าน 2

ค่าคงที่: 2

ทุ่ง

ไบต์สุดท้ายสาธารณะคงที่ [] kPasscodeEncKeyDiversifier

ตัวกระจายคีย์ที่ใช้ในการสร้างรหัสการเข้ารหัสและคีย์การรับรองความถูกต้อง

ไบต์สุดท้ายสาธารณะคงที่ [] kPasscodeFingerprintKeyDiversifier

ตัวกระจายคีย์ที่ใช้ในการสืบทอดรหัสลายนิ้วมือ

ตัวสร้างสาธารณะ

รหัสผ่าน สาธารณะการ เข้ารหัสสนับสนุน ()

วิธีการสาธารณะ

String คงสาธารณะ decryptPasscode (ไบต์ [] EncryptPasscode, ไบต์ [] encKey, ไบต์ [] authKey, ไบต์ [] ลายนิ้วมือคีย์)

ถอดรหัสรหัสผ่านที่เข้ารหัสโดยใช้ชุดรูปแบบการเข้ารหัส Nest Nest

พารามิเตอร์
encryptedPasscode
encKey
authKey
fingerprintKey

ไบต์คงที่สาธารณะ [] EncryptPass (int config, int keyId, nonce ยาว, รหัสผ่านสตริง, ไบต์ [] encKey, ไบต์ [] authKey, ไบต์ [] ลายนิ้วมือคีย์)

เข้ารหัสรหัสผ่านโดยใช้ชุดรูปแบบการเข้ารหัสของ Nest Passcode

พารามิเตอร์
การตั้งค่า
keyId
ขณะปัจจุบัน
รหัสผ่าน
encKey
authKey
fingerprintKey

public static int getEncryptedPasscodeConfig (byte [] EncryptPasscode )

แตกประเภทการกำหนดค่าจากรหัสผ่านที่เข้ารหัส

พารามิเตอร์
encryptedPasscode

ไบต์คงที่สาธารณะ [] getEncryptedPasscodeFingerprint (ไบต์ [] EncryptPasscode )

แยกลายนิ้วมือจากรหัสผ่านที่เข้ารหัส

พารามิเตอร์
encryptedPasscode

public static int getEncryptedPasscodeKeyId (byte [] EncryptPasscode )

แยกรหัสคีย์จากรหัสผ่านที่เข้ารหัส

พารามิเตอร์
encryptedPasscode

public static long getEncryptedPasscodeNonce (byte [] EncryptPasscode )

แยกค่า nonce จาก Passcode ที่เข้ารหัส

พารามิเตอร์
encryptedPasscode

บูลีนสาธารณะแบบคงที่ isSupportedPasscodeEncryptionConfig (int config)

พิจารณาว่าสนับสนุนการกำหนดค่าการเข้ารหัส Passcode ที่ระบุหรือไม่

พารามิเตอร์
การตั้งค่า