Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

WeaveDeviceException

ระดับประชาชน WeaveDeviceException ขยายข้อยกเว้น

แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์สานระหว่างการดำเนินการจัดการอุปกรณ์

สนามอย่างย่อ

int สาธารณะ ProfileId รายละเอียดสานที่กำหนดรหัสสถานะที่ส่งกลับ
int สาธารณะ StatusCode รหัสอธิบายข้อผิดพลาด
int สาธารณะ SystemErrorCode รหัสตัวเลือกเฉพาะระบบข้อผิดพลาดที่อธิบายถึงความล้มเหลวหรือ 0 ถ้าไม่สามารถใช้ได้

สาธารณะสร้างอย่างย่อ

WeaveDeviceException (int statusCode, profileId int, int sysErrorCode, คำอธิบาย String)

ที่สืบทอดมาอย่างย่อวิธี

ทุ่ง

ProfileId int สาธารณะ

รายละเอียดสานที่กำหนดรหัสสถานะที่ส่งกลับ

StatusCode int สาธารณะ

รหัสอธิบายข้อผิดพลาด

SystemErrorCode int สาธารณะ

รหัสตัวเลือกเฉพาะระบบข้อผิดพลาดที่อธิบายถึงความล้มเหลวหรือ 0 ถ้าไม่สามารถใช้ได้

โยธาก่อสร้าง

WeaveDeviceException สาธารณะ ()

WeaveDeviceException สาธารณะ (int statusCode, profileId int, int sysErrorCode, คำอธิบาย String)

พารามิเตอร์
statusCode
profileId
sysErrorCode
ลักษณะ