ไม่มี:: เบล:: BlePlatformDelegate

นี่คือคลาสนามธรรม

สรุป

มรดก

คลาสย่อยที่รู้จักโดยตรง:
  AndroidBlePlatformDelegate
  DeviceManager_BlePlatformDelegate

งานสาธารณะ

CloseConnection ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj)=0
virtual bool
GetMTU ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj) const =0
virtual uint16_t
SendIndication ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId, PacketBuffer *pBuf)=0
virtual bool
SendReadRequest ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId, PacketBuffer *pBuf)=0
virtual bool
SendReadResponse ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, BLE_READ_REQUEST_CONTEXT requestContext, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId)=0
virtual bool
SendWriteRequest ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId, PacketBuffer *pBuf)=0
virtual bool
SubscribeCharacteristic ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId)=0
virtual bool
UnsubscribeCharacteristic ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId)=0
virtual bool

งานสาธารณะ

ปิดการเชื่อมต่อ

virtual bool CloseConnection(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj
)=0

GetMTU

virtual uint16_t GetMTU(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj
) const =0

ส่งIndication

virtual bool SendIndication(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId,
 PacketBuffer *pBuf
)=0

ส่งคำขออ่าน

virtual bool SendReadRequest(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId,
 PacketBuffer *pBuf
)=0

SendReadResponse

virtual bool SendReadResponse(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 BLE_READ_REQUEST_CONTEXT requestContext,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId
)=0

SendWriteRequest

virtual bool SendWriteRequest(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId,
 PacketBuffer *pBuf
)=0

สมัครสมาชิกลักษณะ

virtual bool SubscribeCharacteristic(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId
)=0

Unsubscribeลักษณะ

virtual bool UnsubscribeCharacteristic(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId
)=0