ไม่มี:: สาน:: เคาน์เตอร์

นี่คือคลาสนามธรรม

#include <src/lib/support/WeaveCounter.h>

อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการตัวนับเป็นค่าจำนวนเต็ม

สรุป

มรดก

ตรง Subclasses เป็นที่รู้จัก: NL :: สาน :: MonotonicallyIncreasingCounter

ตัวสร้างและตัวทำลาย

Counter (void)
~Counter (void)

งานสาธารณะ

Advance (void)=0
virtual WEAVE_ERROR
เลื่อนมูลค่าของตัวนับ
GetValue (void)=0
virtual uint32_t
รับค่าปัจจุบันของตัวนับ

งานสาธารณะ

แอดวานซ์

virtual WEAVE_ERROR Advance(
  void
)=0

เลื่อนมูลค่าของตัวนับ

รายละเอียด
คืนสินค้า
รหัสข้อผิดพลาด Weave หากมีสิ่งใดล้มเหลว มิฉะนั้น WEAVE_NO_ERROR

เคาน์เตอร์

 Counter(
  void
)

GetValue

virtual uint32_t GetValue(
  void
)=0

รับค่าปัจจุบันของตัวนับ

รายละเอียด
คืนสินค้า
มูลค่าปัจจุบันของตัวนับ

~เคาน์เตอร์

 ~Counter(
  void
)