nl:: بافت:: رمزنگاری:: EncodedHMACS Signature

خلاصه

انواع عمومی

@350 enum

صفات عمومی

Len
uint8_t
Sig
uint8_t *

توابع عمومی

IsEqual (const EncodedHMACSignature & other) const
bool
با امضای HMAC دیگر مقایسه می شود.
ReadSignature ( TLVReader & reader)
امضا را به عنوان ساختار Weave HMACSignature از خواننده TLV مشخص شده می خواند.
WriteSignature ( TLVWriter & writer, uint64_t tag) const
امضا را به عنوان ساختار Weave HMACSignature برای نوشتن TLV مشخص شده با تگ داده شده می نویسد.

انواع عمومی

@350

 @350

صفات عمومی

لن

uint8_t Len

سیگ

uint8_t * Sig

توابع عمومی

برابر است

bool IsEqual(
  const EncodedHMACSignature & other
) const 

با امضای HMAC دیگر مقایسه می شود.

جزئیات
مولفه های
[in] other
شیء EncodedHMACSignature که امضا باید با آن مقایسه شود.
ارزش های بازگشتی
true
امضاها برابر است.
false
امضاها برابر نیستند.

ReadSignature

WEAVE_ERROR ReadSignature(
  TLVReader & reader
)

امضا را به عنوان ساختار Weave HMACSignature از خواننده TLV مشخص شده می خواند.

جزئیات
مولفه های
[in] reader
شی TLVReader که باید امضای کدگذاری شده از آن خوانده شود.
ارزش های بازگشتی
WEAVE_NO_ERROR
اگر عملیات موفقیت آمیز بود.
other
سایر کدهای خطای Weave مربوط به خواندن امضا.

WriteSignature

WEAVE_ERROR WriteSignature(
  TLVWriter & writer,
  uint64_t tag
) const 

امضا را به عنوان ساختار Weave HMACSignature برای نوشتن TLV مشخص شده با تگ داده شده می نویسد.

جزئیات
مولفه های
[in] writer
شی TLVWriter که امضای کدگذاری شده باید روی آن نوشته شود.
[in] tag
برچسب TLV با ساختار امضای کدگذاری شده مرتبط شود.
ارزش های بازگشتی
WEAVE_NO_ERROR
اگر عملیات موفقیت آمیز بود.
other
سایر کدهای خطای Weave مربوط به نوشتن امضا.