จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl:: Weave::Crypto::HMAC

สรุป

เครื่องมือสร้างและตัวสร้าง

HMAC(void)
~HMAC(void)

ประเภทสาธารณะ

@348 enum

ฟังก์ชันสาธารณะ

AddData(const uint8_t *msgData, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
Begin(const uint8_t *keyData, uint16_t keyLen)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

ประเภทสาธารณะ

348

 @348

ฟังก์ชันสาธารณะ

เพิ่มข้อมูล

void AddData(
  const uint8_t *msgData,
  uint16_t dataLen
)

เพิ่มข้อมูล

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

เริ่มต้น

void Begin(
  const uint8_t *keyData,
  uint16_t keyLen
)

เสร็จสิ้น

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

แบบใช้ HMAC

 HMAC(
  void
)

รีเซ็ต

void Reset(
  void
)

~HMAC

 ~HMAC(
  void
)