nl:: بافت:: DeviceLayer:: درونی؛ داخلی:: اکو سرور

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/EchoServer.h>

نمایه Echo Weave را برای یک دستگاه بافت پیاده‌سازی می‌کند.

خلاصه

وراثت

ارث می برد از: nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer

توابع عمومی

Init ()

توابع محافظت شده

EchoServer ()=default
EchoServer (const EchoServer &)=delete
EchoServer (const EchoServer &&)=delete
operator= (const EchoServer &)=delete
~EchoServer ()=default

توابع عمومی

شروع کنید

WEAVE_ERROR Init()

توابع محافظت شده

اکو سرور

 EchoServer()=default

اکو سرور

 EchoServer(
  const EchoServer &
)=delete

اکو سرور

 EchoServer(
  const EchoServer &&
)=delete

اپراتور=

EchoServer & operator=(
  const EchoServer &
)=delete

~EchoServer

 ~EchoServer()=default