ไม่มี:: สาน:: เลเยอร์อุปกรณ์:: ภายใน:: อุโมงค์Telemetry

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: DeviceLayer :: ภายใน :: WeaveTelemetryBase

ฟังก์ชันที่ได้รับการป้องกัน

GetTelemetryStatsAndLogEvent (void)
virtual void

ฟังก์ชันที่ได้รับการป้องกัน

GetTelemetryStatsAndLogEvent

virtual void GetTelemetryStatsAndLogEvent(
  void
)