ไม่มี:: สาน:: ตัวจัดการอุปกรณ์:: สถานะอุปกรณ์

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

StatusCode
uint16_t
StatusProfileId
uint32_t
SystemErrorCode
uint32_t

คุณลักษณะสาธารณะ

รหัสสถานะ

uint16_t StatusCode

StatusProfileId

uint32_t StatusProfileId

SystemErrorCode

uint32_t SystemErrorCode