nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Development:: ReceiveInit

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

پیام ReceiveInit برای شروع یک تبادل زمانی که گیرنده آغازگر است استفاده می شود.

خلاصه

وراثت

ارث می برد از: nl::Weave::Profiles::BDX_Development::SendInit

سازندگان و تخریب کنندگان

ReceiveInit (void)
سازنده no-arg با پیش‌فرض‌های پیام ReceiveInit .

توابع عمومی

ReceiveInit

 ReceiveInit(
  void
)

سازنده no-arg با پیش‌فرض‌های پیام ReceiveInit .

توجه داشته باشید که پیش‌فرض‌ها در اینجا برای دستگاه‌های خواب‌آلود 802.15.4 تنظیم شده‌اند. در یک زمینه دیگر، آنها باید در مقداردهی اولیه تغییر کنند.