ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: BDX_การพัฒนา:: TransferError

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใช้เพื่อรายงานข้อผิดพลาดและยกเลิกการแลกเปลี่ยน

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: StatusReporting :: StatusReport