nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: فهرست داده ها:: سازنده

خلاصه

وراثت

ارث می برد از: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

توابع عمومی

CreateDataElementBuilder (void)
EndOfDataList (void)

توابع عمومی

CreateDataElementBuilder

DataElement::Builder & CreateDataElementBuilder(
  void
)

EndOfDataList

DataList::Builder & EndOfDataList(
  void
)