nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IWeaveWDMMutex

นี่คือคลาสนามธรรม

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionClient.h>

อินเทอร์เฟซของออบเจ็กต์ Mutex

สรุป

Mutex ประเภทนี้คือการติดตั้งใช้งานโดยแอปพลิเคชันและใช้ใน WDM เพื่อปกป้องโครงสร้างข้อมูลที่เข้าถึงได้จากชุดข้อความหลายรายการ การใช้งานอินเทอร์เฟซนี้ต้องทํางานเหมือนการล็อกซ้ำๆ

ฟังก์ชันสาธารณะ

Lock(void)=0
virtual void
Unlock(void)=0
virtual void

ฟังก์ชันสาธารณะ

ล็อก

virtual void Lock(
  void
)=0

ปลดล็อก

virtual void Unlock(
  void
)=0