ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: โปรแกรมแจ้งเตือน:: BasicGraphSolver

สรุป

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ Public

IsPropertyPathSupported ( PropertyPathHandle aHandle)
bool
SetDirty (TraitDataHandle aTraitDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyHandle)

งานสาธารณะ

ClearDirty (void)
RetrieveTraitInstanceData ( NotifyRequestBuilder *aBuilder, TraitDataHandle aTraitDataHandle, SchemaVersion aSchemaVersion, bool aRetrieveAll)

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ Public

IsPropertyPathSupported

bool IsPropertyPathSupported(
  PropertyPathHandle aHandle
)

SetDirty

WEAVE_ERROR SetDirty(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyHandle
)

งานสาธารณะ

ClearDirty

WEAVE_ERROR ClearDirty(
  void
)

RetrieveTraitInstanceData

WEAVE_ERROR RetrieveTraitInstanceData(
  NotifyRequestBuilder *aBuilder,
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  SchemaVersion aSchemaVersion,
  bool aRetrieveAll
)