ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: บันทึกการปฏิเสธ:: พาร์เซอร์

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ParserBase

งานสาธารณะ

CheckSchemaValidity (void) const
Init (constnl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

งานสาธารณะ

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

ในนั้น

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)