nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: لیست وضعیت:: سازنده

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

سازنده StatusList.

خلاصه

از هر دو فرمت StatusList فعلی و منسوخ شده پشتیبانی می کند.

وراثت

ارث می برد از: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

توابع عمومی

AddStatus (uint32_t aProfileID, uint16_t aStatusCode)
یک StatusElement را به لیست اضافه کنید.
EndOfStatusList (void)
UseDeprecatedFormat ()
void
لیست را به جای آرایه ای از آرایه ها به صورت آرایه ای از ساختارها بنویسید.

توابع عمومی

AddStatus

StatusList::Builder & AddStatus(
  uint32_t aProfileID,
  uint16_t aStatusCode
)

یک StatusElement را به لیست اضافه کنید.

جزئیات
مولفه های
[in] aProfileID
شناسه نمایه
[in] aStatusCode
کد وضعیت
برمی گرداند
ارجاع به این سازنده.

EndOfStatusList

StatusList::Builder & EndOfStatusList(
  void
)

ازDeprecatedFormat استفاده کنید

void UseDeprecatedFormat()

لیست را به جای آرایه ای از آرایه ها به صورت آرایه ای از ساختارها بنویسید.