จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: รุ่นรายการ:: พาร์เซอร์

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ListParserBase

งานสาธารณะ

CheckSchemaValidity (void) const
GetVersion (uint64_t *const apVersion)
IsElementValid (void)
bool
IsNull (void)
bool

งานสาธารณะ

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetVersion

WEAVE_ERROR GetVersion(
  uint64_t *const apVersion
)

IsElementValid

bool IsElementValid(
  void
)

IsNull

bool IsNull(
  void
)